Liječenje

Liječenje treba početi odmah nakon dijagnosticiranja anemije, prije nego koncentracija Hb padne do tog nivoa kada anemija može prouzrokovati ozbiljno i eventualno nepovratno slabo zdravstveno stanje.

 

Najoptimalniji pristup liječenju bubrežne anemije je nadoknada eritropoetina. Pogubna je terapija ovih anemija transfuzijama krvi budući da svaka transfuzija nosi rizik od prenosa najopakijih virusnih bolesti (CMV, hepatitis B i C, AIDS itd.).

 

Anemiju možemo liječiti na razne načine koji se često kombinuju, mada se mogu primjenjivati i pojedinačno:

  • LIJEČENJE ANEMIJE EPOETINOM - epoetin se daje svim pacijentima sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom kod kojih su vrijednosti hemoglobina trajno ispod 110 g/l i ako su svi ostali uzroci anemije isključeni.
  • LIJEČENJE ANEMIJE ŽELJEZOM – pacijenti moraju primati preparate željeza da bi održali, odnosno dostigli ciljne vrijednosti. Dijalizni bolesnici imaju veće potrebe za željezom od onih koji nisu na dijalizi. Optimalna doza intravenozne primjene željeza je 25-150 mg/sedmično u prvih šest mjeseci terapije eritropoetinom. Željezo sukroza smatra se najsigurnijim oblikom za primjenu.
  • LIJEČENJE ANEMIJE VITAMINIMA I OSTALOM ADJUVANTNOM TERAPIJOM – definira se kao oblik terapije koji može pomoći u optimiziranju pacijentovog odgovora na liječenje eritropoetinom. Terapijske doze specifičnih vitamina mogu poboljšati kontrolu anemije, ako se kombinuju sa eritropoetinom. Liječenje vitaminom E može smanjiti oksidativni stres udružen sa rezistencijom na liječenje eritropoetinima. Peroralna doza vitamina E od 1200 IU daje se 6 sati prije hemodijalize. Primjenom vitamina C može se smanjiti rezistencija na eritropoetin i naglasiti učinak vitamina E. U nekih pacijenata se može koristiti terapija androgenima za stimulaciju eritropoeze.
  • LIJEČENJE ANEMIJE POBOLJŠANJEM ISHRANE – pratiti nutricijski status pacijenata sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom jer su to visoko rizični pacijenti za razvoj proteinsko energetske malnutricije. Adekvatna ishrana i dijaliza su od ključnog značaja za liječenje.

0000114