Liječenje osteoporoze

Nakon što se osteoporoza razvila potrebno je ukloniti ostale moguće faktore rizika za nastanak povrede i početi sa liječenjem lijekovima.

Ciljevi liječenja osteoporoze

-    prevencija preloma
-    održavanje i povećanje koštane mase 
-    uklanjanje simptoma preloma i deformiteta kosti
-    unaprijeđenje i očuvanje funkcionalne sposobnosti.

Lijekovi za liječenje osteoporoze svrstani su u tri kategorije:

-    lijekovi koji zaustavljaju razgradnju kosti
-    lijekovi koji potiču izgradnju kosti
-    lijekovi koji potiču izgradnju i zaustavljaju razgradnju kosti

Zlatni standard u liječenju osteoporoze zauzimaju bisfosfonati , jer oni ne samo da spriječavaju napredovanje osteoporoze, već dovode do povećanja koštane mase za cijelo vrijeme uzimanja preparata te smanjuju rizik od preloma pršljenova i kuka. Prvi je od bisfosfonata ušao u kliničku primjenu etidronat. Alendronat je aminobisfosfonat druge generacije koji je nekoliko puta djelotvorniji od etidronata i smatrao se lijekom izbora za liječenje osteoporoze sve do pojave Ibandronata. Ibandronat je također aminobisfosfonat koji je 10 puta potentniji od alendronata. Ibandronat 150 mg je prvi i jedini bisfosfonat koji se primjenjuje u obliku jedne mjesečne tablete te kao takav predstavlja najugodniji izbor za liječenje osteoporoze. Usljed učestalog doziranja sa sedmičnim bisfosfonatima (alendronat) samo 30% pacijenata u periodu od dvije godine ostane na terapiji ovim lijekovima. 2

Istraživanja su pokazala da pacijenti koji su privrženi bisfosfanatnoj terapiji imaju od 30-50% nižu stopu pojavljivanja preloma pršljenova i kuka u periodu od dvije godine. Iz ovih razloga IOF- Internacionalana Fondacija za Osteoporozu je jos 2006-e preporučila da treba smanjiti učestalost doziranja npr: sa sedmičnog na mjesečni“nivo.3

Zbog svoje potentnosti Ibandronat 150 mg  je i najefikasniji bisfosfonat danas. Efikasnost bisfosfonata se ogleda u smanjenju relativnog rizika od preloma kostiju. Prema tom parametru Ibandronat 150 mg  ima najveću efikasnost. Ovo smanjenje relativnog rizika od preloma pršljenova i kuka iznosi preko 60%.

 Ipak, postoji ograničena grupa pacijenata koji nisu u mogućnosti, ili ne žele da koriste oralne bisfosfonate. To su:


-        Pacijenti sa izraženim gastrointestinalnim smetnjama

-        Pacijenti sa otežanim kretanjem zbog različitih oboljenja

-        Pacijenti sa neurološkim i psihijatrijskim oštećenjima

-        Pacijenti koji već piju previše tableta zbog liječenja drugih bolesti.


Za ovu grupu pacijenata, od jula 2009-e na tržištu BiH postoji preparat Ibandronska kiselina, 3mg/3ml, intravenska injekcija.


Važna prednost intravenske injekcije je jednostavna primjena tj. brza administracija u trajanju od 15 – 30 sekundi sa prethodno pripremljenom injekcijom. Intravenska administracija lijeka eliminiše potrebu izbjegavanja obroka prije i nakon primjene kao i obavezu kretanja 1 sat nakon uzimanja lijeka, što je obavezno kod oralnih bisfosfonata. Dodatna prednost intravenskog ibandronata je mogućnost uzimanja lijeka jednom u 3 mjeseca.

Reference:

  1. The world health report 2004: changing history. Geneva, World Health Organization, 2004
  2. Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis. Report of a WHO Study Group. Geneva, WHO, 1994 (WHO Technical Report Series, No 843) 
  3. International Osteoporosis Foundation, Treatment of Osteoporosis,updated January 2011.Dostupno na http://www.iofbonehealth.org/health-professionals/about-osteoporosis/treatment.html (1.11.2011.)