Media Release

Sarajevo, 22.10.2012

22/10/2012

20. Oktobar - Svjetski dan borbe protiv osteoporoze

Zaustavite odmah: neka vaš prvi prelom bude i posljednji

19.10.2012. povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv osteoporoze farmaceutska kompanija Roche d.o.o. - Roche Ltd. u saradnji sa članovima Udruženja za osteoporozu FBiH, Udruženja fizijatara FBiH i Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu organizovala je pres konferenciju.

Učesnici na pres konferenciji su bili:

  • prof. dr. Elma Kučukalić – Selimović, spec. nuklearne medicine i endokrinologije – šef Klinike za nuklearnu medicinu KCUS
  • prof. dr. Dijana Avdić, spec. fizijatar – Dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu
  • prof. dr. Šekib Sokolović, spec. internista reumatolog – predsjednik Udruženja za osteoporozu Federacije BiH
  • doc. dr. Mirsad Muftić, spec. fizijatar – predsjednik Udruženja fizijatara Federacije BiH, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Pomenuti ljekari ukazali su na značaj prevencije, rane dijagnostike i adekvatnog liječenja ove bolesti. Osteoporoza je jedno od pet najčešćih hroničnih oboljenja i kao takva predstavlja jedan od najvažnijih zdravstvenih problema koji nerijetko zanemarujemo. To je bolest današnjice koja se manifestuje smanjenjem koštane mase, a kao posljedicu imamo povećan rizik od preloma kosti.

Medicinske i socijalne posljedice preloma, a naročito preloma kuka, predstavljaju veliki javno-zdravstveni problem koji prate visok mortalitet i morbiditet i ogromni troškovi liječenja. Problem je značajniji s obzirom da se najčešće radi o starijoj populaciji sa drugim pridruženim bolestima, čestim komplikacijama i neizvjesnim ishodom liječenja. Tome treba dodati invalidnost, gubitak sposobnosti samozbrinjavanja i smanjenja opšteg kvaliteta života. Nakon preloma kuka preko 50 procenata osoba ostaje trajno zavisno u samozbrinjavanju od pomoći drugih osoba ili upotrebi pomagala što dodatno povećava troškove društva.

Osteoporoza je, inače, jedan od glavnih uzroka invaliditeta kod ljudi starije dobi. Bolest se relativo lako otkriva skrining metodom - ultrazvučno mjerenje gustine petne kosti koja omogućava procjenu koštane gustine na petnoj kosti. Zlatni standard za ranu dijagnozu osteoporoze je rendgenološka metoda DXA osteodenzitometrija (eng. dual energy X-ray absorptiometry) koja je jednostavna, komforna i traje nekoliko minuta, a doza zračenja je minimalna. Koštana gustina se mjeri na slabinskoj kičmi i na kuku, a kontrolni pregled se radi najčešće nakon godinu dana da bi se pratio efekat primjenjene terapije. Ukoliko dođe do pojave oboljenja, potrebno je ukloniti ostale moguće faktore rizika za nastanak povrede i početi sa liječenjem. Liječenje osteoporoze ima prvenstveno za cilj da prevenira prelome, održava i povećava koštanu masu, te da ukloni simptome preloma i deformiteta kosti. Na ovaj način se unapređuju i čuvaju funkcionalne sposobnosti pacijenta.

Kako bi se smanjio rizik obolijevanja od osteoporoze ljekari preporučuju pravilnu ishranu – odgovarajući unos kalcija i vitamina D, eliminisanje loših navika –prestanak pušenja, smanjenje konzumiranja alkohola i većih količina kafe, te više kretanja i vježbe jer prevencija je najbolji lijek protiv osteoporoze. Saznanja do kojih je savremena nauka došla kada je u pitanju osteoporoza ukazuju da je od posebne važnosti uravnotežena ishrana bogata kalcijem, koji utiče na izgradnju i očuvanje zdrave koštane mase. Nedostatak kalcija i vitamina D, kao i prehrana siromašna bjelančevinama, povećavaju rizik od osteoporoze.

Svakih 30 sekundi, neko u Evropi, najčešće ženskog pola u postmenopauzi, doživi prelom koji je posljedica osteoporoze. Najčešće su to prelomi kičmenih pršljenova, kuka i ručnog zgloba.

Epidemiološki podaci mnogobrojnih svjetskih studija ukazuju na sav značaj problema:

  • Svaka treća žena i svaki osmi muškarac će do kraja svog života doživjeti barem jedan osteoporotični prelom.
  • Nakon osteoporotičnog preloma kuka čak 25 procenata pacijenata umire tokom prve  godine od direktnih i indirektnih komplikacija.
  • Samo direktni godišnji medicinski troškovi za liječenje 2,3 miliona preloma u SAD-u i Evropi premašuju 27 milijardi dolara.
  • Svjetska brojka preloma kuka kao posljedice osteoporoze porast će do sredine 21. vijeka čak tri puta – sa 1,7 u 1990. na 6,3 miliona godišnje u 2050. godini.

Prema podacima Zavoda za statistiku u BiH ima oko 540 000 žena u postmenopauzalnoj dobi. Ukoliko primjenimo svjetski standard da je osteoporoza zasigurno prisutna kod 30 procenata žena starijih od 50 godina, lako je izračunati da u BiH trenutno ima oko 162 000 žena oboljelih od osteoporoze. 

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je 1994. godine proglasila osteoporozudruštvenom bolešću upozoravajući da ovoj podmukloj, tihoj bolesti koja predstavlja ozbiljnu prijetnju zdravlju čovječanstva treba posvetiti mnogo više pažnje. Ističe se važnost prevencije u borbi protiv ove bolesti. Predviđanja su da će do 2025. godine biti 60 procenata više osoba sa osteoporozom s obzirom  da je životni vijek produžen i da je sve više starih osoba.