Pravila o zaštiti ličnih podataka u području farmakovigilance, davanja medicinskih informacija i žalbi na proizvode

Roche (F. Hoffmann-La Roche) i sva s njim povezana društva, što uključuje i Roche d.o.o. - Roche Ltd. ozbiljno pristupa zaštiti ličnih podataka i Vaše lične podatke obrađuje u skladu sa Roche Opštim pravilima o zaštiti ličnih podataka i važećim zakonima o zaštiti ličnih podataka i ostalim primjenjivim lokalnim propisima kojima se uređuje pohrana, obrada, pristup i prenos ličnih podataka.

Ova obavijest o obradi ličnih podataka („Obavijest“) pojašnjava na koji način Roche d.o.o. - Roche Ltd.  prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke u svrhu provođenja aktivnosti vezanih uz farmakovigilancu-bezbjednost primjene lijekova. Ova je Obavijest ograničena na prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka za potrebe farmakovigilance, žalbe na proizvode i/ili pružanja medicinskih informacija. Općenite informacije o obradi ličnih podataka u Roche d.o.o. - Roche Ltd., molimo pogledajte  u Izjavi o zaštiti privatnosti

Lični podaci koje Roche d.o.o. - Roche Ltd. primi u vezi sa neželjenim događajima i provođenjem farmakovigilancijskih aktivnosti koristiti će se isključivo u te svrhe. Radi se o podacima od velikog značaja za javno zdravlje, a koriste se u svrhu identificiranja, procjene, razumijevanja i preveniranja neželjenih događaja ili bilo kojih drugih rizika vezanih uz korištenje lijekova.

Roche d.o.o. - Roche Ltd. prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke u navedene svrhe radi poštivanja pravnih obaveza u skladu sa članom 72. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08) i Pravilnikom o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lijekove (Službeni glasnik BIH, 58/12) . Roche d.o.o. - Roche Ltd. također može biti u obavezi odnosne podatke dostavljati nadležnim tijelima. Vaši lični podaci neće se koristiti ni u koje druge svrhe.

Lični podaci koje dostavite Roche d.o.o. - Roche Ltd. u vezi sa Vašim zahtjevom za pružanje medicinskih informacija mogu se koristiti u svrhu davanja odgovora na postavljeno pitanje, razmjene dodatnih podataka u vezi sa zahtjevom i čuvanja tih podataka kao referentnih podataka u sistemima namijenjenim upravljanju medicinskim informacijama. Kada je to zakonska obveza (primjer, za potrebe farmakovigilancije) Roche d.o.o. - Roche Ltd. može biti u obavezi odnosne podatke dostavljati nadležnm tijelima.  Vaši lični podaci neće se koristiti ni u koje druge svrhe.

Roche d.o.o. - Roche Ltd.  prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke  u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BIH (“Službeni glasnik BIH”, broj 49/06, 76/11 i 89/11), a u svrhu odgovaranja na Vaša pitanja što predstavlja legitimni interes (čl. 9. stav 2 tačka d) i kada je to primjenjivo, uz Vašu saglasnost (čl. 5 stav 2) .

Ako postoji obaveza prijavljivanja neželjenog događaja, Vaši lični podaci mogu se obrađivati radi poštivanja Roche pravnih obaveza iz područja farmakovigilance (GVP).

Bilo koji lični podaci dostavljeni Rochu u vezi sa pritužbom na proizvod koristiće se isključivo u ove svrhe. Ove informacije su veoma važne za javno zdravlje i koristiće se za evaluaciju, klasifikaciju i procjenu pritužbe na proizvod, za praćenje takvih zahtjeva i za održavanje informacija u bazi podataka o žalbama na proizvode radi poređenja.

Ako i u kojoj mjeri je obrada podataka predmet Zakona o zaštiti ličnih podataka BIH , mi prikupljamo i obrađujemo vaše podatke u ove svrhe kako bismo ispunili naše zakonske obaveze u kontekstu Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08) i Pravilnika o dobroj distributivnoj praksi (GDP) lijekova za humanu upotrebu ( Službeni glasnik BIH, 75/13). Od nas će se možda zatražiti i da podatke prijavimo regulatornim organima.

Pregled ciljeva i pravne osnove za obradu - ako i u kojoj mjeri je obrada podataka predmet Zakona o zaštiti ličnih podataka:

Vrste ličnih podataka koje će se prikupljati zavise od lica od kojeg prikupljamo podatke i vrste aktivnosti obrade:

  • Farmakovigilanca: Prikupljamo ime, kontaktne podatke i podatke o povezanosti/zanimanju prijavitelja. Moguće je i prikupljanje dodatnih ličnih podataka vezanih uz zdravlje i istoriju bolesti osobe koja je imala neželjeni događaj, ako je to nužno u svrhu obrade podataka o neželjenom događaju radi izvršavanja farmakovigilancijskih obaveza.

  • Medicinske informacije: Možemo prikupljati ime, kontakt podatke i podatke o povezanosti/zanimanju osobe koja je podnijela zahtjeva za pružanje medicinskih informacija.

  • Pritužbe na proizvod: Možemo prikupljati ime, podatke za kontakt i zanimanje pojedinca koji izjavljuje pritužbu. Možemo prikupljati neke dodatne lične podatke u vezi sa zdravstvenom i medicinskom istorijom pojedinca na koga se odnosi pritužba na proizvod ako su takve informacije neophodne za evaluaciju, klasifikaciju i procjenu pritužbe na proizvod.

Roche d.o.o. - Roche Ltd.  može Vaše lične podatke dijeliti unutar Roche poslovne grupacije koju čine povezana društva sa društvom F. Hoffmann – La Roche iz Švicarske, poslovnim partnerima i dobavljačima usluga, kada je to nužno radi održavanja Roche globalnog farmakovigilancijskog sustema i ispunjavanja pravnih obveza koje proizlaze iz propisa o farmakovigilanci.

Roche d.o.o. - Roche Ltd.  također ima obvezu prijavljivanja određenih informacija vezanih uz farmakovigilancu i proizvode nadležnim tijelima u cijelom svijetu, što uključuje i države sa različitom razinom zaštite ličnih podataka u usporedbi sa razinom u Evropskoj uniji. Prijave sadrže podatke o svakom događaju, sa ograničenim vrstama ličnih podataka:

  • Za pacijente: Podaci koji su dobiveni, uključujući i dob ili datum/godinu rođenja (kada to dozvoljavaju propisi) i spol (napominjemo da ime bolesnika nikada neće biti navedeno)

  • Za prijavitelje: Podaci koji su dobiveni sa svrhom omogućavanja nadležnom tijelu da provede aktivnosti dodatnog praćenja prijave u neposrednom kontaktu sa prijaviteljem, uključujući ime, zanimanje, inicijale, adresu, e-mail adresu, telefonski broj.

Obzirom da su svi podaci vezani uz farmakovigilancu (prijave neželjenih događaja) iznimno važni sa aspekta zaštite javnog zdravlja, prijave se čuvaju najmanje 10 godina računajući od povlačenja proizvoda sa tržišta posljednje države u kojoj je taj proizvod bio stavljen u promet.

Lični podaci koji čine sastavni dio zahtjeva za pružanje medicinskih informacija čuvaju se najkraće 10, a najduže 15 godina računajući od primitka.

Pošto su informacije vezane za pritužbe na proizvode i bezbjednost lijekova važne iz razloga javnog zdravlja, evidencije o pritužbama, uključujući lične podatke, čuvaju se najmanje 15 godina.

Ako se na zaštitu Vaših ličnih podataka primjenjuje Opšta uredba, imate pravo zatražiti od Roche d.o.o. - Roche Ltd.   podatke o tome koje lične podatke čuvamo i u koje svrhe. Također imate pravo na pristup i pravo na ispravak Vaših ličnih podataka, kao i pravo na prenosivost podataka, ako je primjenjivo (što znači da se obrada tih podataka temeljila na Vašoj saglasnosti). Pravo na brisanje ili pravo na ograničenje obrade je moguće ostvariti samo ako se obrada ličnih podataka temeljila na saglasnosti ili legitimnom interesu. Skrećemo Vašu pažnju da zbog Roche d.o.o. - Roche Ltd.  pravnih obaveza koje proizlaze iz propisa o farmakovigilanci, Roche možda neće moći brisati ili ograničiti obradu Vaših ličnih podataka koja se obavlja u svrhu farmakovigilance.

Ako se obrada podataka temelji na saglasnosti, imate pravo u svakom trenutku povući Vašu saglasnost, uz napomenu da povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade koja se temeljila na saglasnosti prije nego je saglasnost bila povučena. Ako nas želite kontaktirati radi ostvarivanja prava na povlačenje saglasnosti, molimo da to učinite na naše niže navedene kontakt podatke.

Sa svrhom sprječavanja ponovljenog unosa Vaših podataka u naše sisteme nakon primitka Vašeg zahtjeva za brisanje, Vaše ime i e-mail adresu možemo zadržati u tim sistemima i označiti oznakom „Ne (više) kontaktirati“.

Ako imate dileme o usklađenosti naših praksi vezanih za zaštitu ličnih podataka sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BIH”, broj 49/06, 76/11 i 89/11) imate pravo podnjeti žalbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BIH kao nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu ličnih podataka.

Roche d.o.o. - Roche Ltd. iz BiH je kontrolor obrade podataka. Stoga sva Vaša pitanja u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka u kontekstu navedenom u ovoj obavijesti možete uputiti na sljedeću adresu:

Zmaja od Bosne 7
(Importane centar, toranj O3/II)
71000 Sarajevo
Tel.
Fax.
E-mail:

Roche d.o.o. - Roche Ltd, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

KontaktGlobalnolinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeCovid-19O namaTerapijska područjaPričeKarijeraIzjava o zaštiti privatnostiPravna izjavaPravila o zaštiti podatakaPolitika o korištenju kolačića